جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/650620
عنوان: Relay-Assisted Rateless Layered Multiple Description Video Delivery
پدیدآورنده: Nazir, Sajid;Stankovic, Vladimir;Attar, Hani;Stankovic, Lina;Cheng, Samuel
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2013
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/478088
http://localhost/handle/Hannan/650620
مجموعه(های):2013

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL2237018.pdf303.98 kBAdobe PDF
عنوان: Relay-Assisted Rateless Layered Multiple Description Video Delivery
پدیدآورنده: Nazir, Sajid;Stankovic, Vladimir;Attar, Hani;Stankovic, Lina;Cheng, Samuel
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2013
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/478088
http://localhost/handle/Hannan/650620
مجموعه(های):2013

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL2237018.pdf303.98 kBAdobe PDF
عنوان: Relay-Assisted Rateless Layered Multiple Description Video Delivery
پدیدآورنده: Nazir, Sajid;Stankovic, Vladimir;Attar, Hani;Stankovic, Lina;Cheng, Samuel
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2013
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/478088
http://localhost/handle/Hannan/650620
مجموعه(های):2013

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL2237018.pdf303.98 kBAdobe PDF