جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/627013
عنوان: Pol-SAR Classification Based on Generalized Polar Decomposition of Mueller Matrix
پدیدآورنده: Hanning Wang;Zhimin Zhou;John Turnbull;Qian Song;Feng Qi
کلید واژه ها: Mueller matrix|Generalized polar decomposition|roll-invariant parameters|polarimetric SAR classification
تاریخ انتشار: 2016
ناشر: IEEE
چکیده: In this letter, we investigate an application of a generalized polar decomposition of the Mueller matrix for polarimetric synthetic aperture radar (Pol-SAR) classification. Six roll-invariant parameters (diattenuation, retardance, polarization power, depolarization anisotropy, depolarization power, and transmittance) are selected as features for the classification of scattering types. Experimental results using the AIRSAR data over Flevoland show that, for most field types, the D-R-A<sub>&#x0394;</sub>- &#x0394;-m<sub>00</sub> set provides the highest classification accuracy, followed by the D-R-P<sub>&#x0394;</sub>-&#x0394;-m<sub>00</sub> set which also provides better accuracy than the widely used H -&#x03B1;-(&#x03B4;-&#x03B3;)-A-span set. The proposed method would be valuable for Pol-SAR interpretation.
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/157615
http://localhost/handle/Hannan/627013
ISSN: 1545-598X
1558-0571
دوره: 13
شماره: 4
مجموعه(های):2016

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
7419830.pdf1.77 MBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل
عنوان: Pol-SAR Classification Based on Generalized Polar Decomposition of Mueller Matrix
پدیدآورنده: Hanning Wang;Zhimin Zhou;John Turnbull;Qian Song;Feng Qi
کلید واژه ها: Mueller matrix|Generalized polar decomposition|roll-invariant parameters|polarimetric SAR classification
تاریخ انتشار: 2016
ناشر: IEEE
چکیده: In this letter, we investigate an application of a generalized polar decomposition of the Mueller matrix for polarimetric synthetic aperture radar (Pol-SAR) classification. Six roll-invariant parameters (diattenuation, retardance, polarization power, depolarization anisotropy, depolarization power, and transmittance) are selected as features for the classification of scattering types. Experimental results using the AIRSAR data over Flevoland show that, for most field types, the D-R-A<sub>&#x0394;</sub>- &#x0394;-m<sub>00</sub> set provides the highest classification accuracy, followed by the D-R-P<sub>&#x0394;</sub>-&#x0394;-m<sub>00</sub> set which also provides better accuracy than the widely used H -&#x03B1;-(&#x03B4;-&#x03B3;)-A-span set. The proposed method would be valuable for Pol-SAR interpretation.
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/157615
http://localhost/handle/Hannan/627013
ISSN: 1545-598X
1558-0571
دوره: 13
شماره: 4
مجموعه(های):2016

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
7419830.pdf1.77 MBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل
عنوان: Pol-SAR Classification Based on Generalized Polar Decomposition of Mueller Matrix
پدیدآورنده: Hanning Wang;Zhimin Zhou;John Turnbull;Qian Song;Feng Qi
کلید واژه ها: Mueller matrix|Generalized polar decomposition|roll-invariant parameters|polarimetric SAR classification
تاریخ انتشار: 2016
ناشر: IEEE
چکیده: In this letter, we investigate an application of a generalized polar decomposition of the Mueller matrix for polarimetric synthetic aperture radar (Pol-SAR) classification. Six roll-invariant parameters (diattenuation, retardance, polarization power, depolarization anisotropy, depolarization power, and transmittance) are selected as features for the classification of scattering types. Experimental results using the AIRSAR data over Flevoland show that, for most field types, the D-R-A<sub>&#x0394;</sub>- &#x0394;-m<sub>00</sub> set provides the highest classification accuracy, followed by the D-R-P<sub>&#x0394;</sub>-&#x0394;-m<sub>00</sub> set which also provides better accuracy than the widely used H -&#x03B1;-(&#x03B4;-&#x03B3;)-A-span set. The proposed method would be valuable for Pol-SAR interpretation.
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/157615
http://localhost/handle/Hannan/627013
ISSN: 1545-598X
1558-0571
دوره: 13
شماره: 4
مجموعه(های):2016

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
7419830.pdf1.77 MBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل