جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/492374
عنوان: Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs 2 NaCeBr 6
پدیدآورنده: Kim, Sunghwan;Rooh, Gul;Kim, H J;Kim, Wan;Hong, U
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2010
ناشر: Ieee
توضیحات : 


آدرس: http://localhost/handle/Hannan/298037
http://localhost/handle/Hannan/492374
مجموعه(های):2010

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1723596.pdf632.64 kBAdobe PDF
عنوان: Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs 2 NaCeBr 6
پدیدآورنده: Kim, Sunghwan;Rooh, Gul;Kim, H J;Kim, Wan;Hong, U
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2010
ناشر: Ieee
توضیحات : 


آدرس: http://localhost/handle/Hannan/298037
http://localhost/handle/Hannan/492374
مجموعه(های):2010

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1723596.pdf632.64 kBAdobe PDF
عنوان: Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs 2 NaCeBr 6
پدیدآورنده: Kim, Sunghwan;Rooh, Gul;Kim, H J;Kim, Wan;Hong, U
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2010
ناشر: Ieee
توضیحات : 


آدرس: http://localhost/handle/Hannan/298037
http://localhost/handle/Hannan/492374
مجموعه(های):2010

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1723596.pdf632.64 kBAdobe PDF