جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/490469
عنوان: Confocal Ellipsoidal Reflector System for a Mechanically Scanned Active Terahertz Imager
پدیدآورنده: Llombart, Nuria;Cooper, Ken B;Dengler, Robert J;Bryllert, Tomas;Siegel, Peter H
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2010
ناشر: Ieee
توضیحات : 


آدرس: http://localhost/handle/Hannan/302786
http://localhost/handle/Hannan/490469
مجموعه(های):2010

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1730758.pdf1.3 MBAdobe PDF
عنوان: Confocal Ellipsoidal Reflector System for a Mechanically Scanned Active Terahertz Imager
پدیدآورنده: Llombart, Nuria;Cooper, Ken B;Dengler, Robert J;Bryllert, Tomas;Siegel, Peter H
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2010
ناشر: Ieee
توضیحات : 


آدرس: http://localhost/handle/Hannan/302786
http://localhost/handle/Hannan/490469
مجموعه(های):2010

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1730758.pdf1.3 MBAdobe PDF
عنوان: Confocal Ellipsoidal Reflector System for a Mechanically Scanned Active Terahertz Imager
پدیدآورنده: Llombart, Nuria;Cooper, Ken B;Dengler, Robert J;Bryllert, Tomas;Siegel, Peter H
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2010
ناشر: Ieee
توضیحات : 


آدرس: http://localhost/handle/Hannan/302786
http://localhost/handle/Hannan/490469
مجموعه(های):2010

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1730758.pdf1.3 MBAdobe PDF