جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/482385
عنوان: Low-Leakage Storage Cells for Ternary Content
پدیدآورنده: Mohan, Nitin;Sachdev, Manoj
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2009
ناشر: Ieee
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/321657
http://localhost/handle/Hannan/482385
مجموعه(های):2009

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1546121.pdf850.71 kBAdobe PDF
عنوان: Low-Leakage Storage Cells for Ternary Content
پدیدآورنده: Mohan, Nitin;Sachdev, Manoj
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2009
ناشر: Ieee
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/321657
http://localhost/handle/Hannan/482385
مجموعه(های):2009

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1546121.pdf850.71 kBAdobe PDF
عنوان: Low-Leakage Storage Cells for Ternary Content
پدیدآورنده: Mohan, Nitin;Sachdev, Manoj
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2009
ناشر: Ieee
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/321657
http://localhost/handle/Hannan/482385
مجموعه(های):2009

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1546121.pdf850.71 kBAdobe PDF