جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/476186
عنوان: Submillimeter wave S-parameter characterization of integrated membrane circuits
پدیدآورنده: Zhao, Huan;Tang, Aik Yean;Sobis, Peter;Bryllert, Tomas;Yhland, Klas;Stenarson, Jörgen;Stake, Jan
کلید واژه ها: Calibration;THz circuits;membranes;monolithic integrated circuits;scattering parameter measurements;submillimeter wave measurements
تاریخ انتشار: 2011
توضیحات : 

آدرس: http://localhost/handle/Hannan/295575
http://localhost/handle/Hannan/476186
ISSN: 9781424466573
مجموعه(های):2011

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1932280.pdf333.19 kBAdobe PDF
عنوان: Submillimeter wave S-parameter characterization of integrated membrane circuits
پدیدآورنده: Zhao, Huan;Tang, Aik Yean;Sobis, Peter;Bryllert, Tomas;Yhland, Klas;Stenarson, Jörgen;Stake, Jan
کلید واژه ها: Calibration;THz circuits;membranes;monolithic integrated circuits;scattering parameter measurements;submillimeter wave measurements
تاریخ انتشار: 2011
توضیحات : 

آدرس: http://localhost/handle/Hannan/295575
http://localhost/handle/Hannan/476186
ISSN: 9781424466573
مجموعه(های):2011

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1932280.pdf333.19 kBAdobe PDF
عنوان: Submillimeter wave S-parameter characterization of integrated membrane circuits
پدیدآورنده: Zhao, Huan;Tang, Aik Yean;Sobis, Peter;Bryllert, Tomas;Yhland, Klas;Stenarson, Jörgen;Stake, Jan
کلید واژه ها: Calibration;THz circuits;membranes;monolithic integrated circuits;scattering parameter measurements;submillimeter wave measurements
تاریخ انتشار: 2011
توضیحات : 

آدرس: http://localhost/handle/Hannan/295575
http://localhost/handle/Hannan/476186
ISSN: 9781424466573
مجموعه(های):2011

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1932280.pdf333.19 kBAdobe PDF