جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/447692
عنوان: Sensitivity Analysis of Simulations for Magnetic Particle Inspection Using the Finite-Element Method
پدیدآورنده: Lee, J Y;Lee, S J;Jiles, D C;Garton, M;Lopez, R;Brasche, L
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2008
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/405789
http://localhost/handle/Hannan/447692
مجموعه(های):2002-2008

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL374327.pdf280.91 kBAdobe PDF
عنوان: Sensitivity Analysis of Simulations for Magnetic Particle Inspection Using the Finite-Element Method
پدیدآورنده: Lee, J Y;Lee, S J;Jiles, D C;Garton, M;Lopez, R;Brasche, L
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2008
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/405789
http://localhost/handle/Hannan/447692
مجموعه(های):2002-2008

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL374327.pdf280.91 kBAdobe PDF
عنوان: Sensitivity Analysis of Simulations for Magnetic Particle Inspection Using the Finite-Element Method
پدیدآورنده: Lee, J Y;Lee, S J;Jiles, D C;Garton, M;Lopez, R;Brasche, L
کلید واژه ها: Science & Technology
تاریخ انتشار: 2008
توضیحات : آدرس: http://localhost/handle/Hannan/405789
http://localhost/handle/Hannan/447692
مجموعه(های):2002-2008

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL374327.pdf280.91 kBAdobe PDF