مرور بر اساس تاریخ انتشار Tymieniecka, Anna-Teresa.