مرور بر اساس تاریخ انتشار Popescu, Elvira. ; editor. ;