مرور بر اساس تاریخ انتشار Phillips, Chester Arthur, 1882-1976.