مرور بر اساس تاریخ انتشار Okrut, Tatsiana. ;nb2016016100. ;