مرور بر اساس تاریخ انتشار Nusairat, Joseph Faisal.