مرور بر اساس تاریخ انتشار McManus, T. F. (Thomas Francis), 1902-joint author.