مرور بر اساس تاریخ انتشار Luengo Hendriks, Cris L.