مرور بر اساس تاریخ انتشار Leal-sevillano, Carlos A