مرور بر اساس تاریخ انتشار Jos&x00E9; Mar&x00ED;a Mu&x00F1;oz-Ferreras