مرور بر اساس تاریخ انتشار Jos&x00E9; E. Schutt-Ain&x00E9;