مرور بر اساس تاریخ انتشار International Society for Phenomenology, Fine Arts, And Aesthetics.