مرور بر اساس تاریخ انتشار Deimos Eng., Lisbon, Portugal