جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/1874
عنوان: Size-Dependent Thermal Boundary Resistance and Thermal Conductivity in Si/Ge Core–Shell Nanowires
پدیدآورنده: Liang Zhang|Gang Ouyang
کلید واژه ها: Si/Ge core–shell nanowires (CSNWs)|thermal conductivity (TC)|thermal boundary resistance (TBR)
تاریخ انتشار: 2018
ناشر: IEEE
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/1874
ISSN: 0018-9383
دوره: Volume 65
شماره: Issue 1
اطلاعات بیشتر: 361
366
IEEE Transactions on Electron Devices
مجموعه(های):2018

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
08118108.pdf789.08 kBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل
عنوان: Size-Dependent Thermal Boundary Resistance and Thermal Conductivity in Si/Ge Core–Shell Nanowires
پدیدآورنده: Liang Zhang|Gang Ouyang
کلید واژه ها: Si/Ge core–shell nanowires (CSNWs)|thermal conductivity (TC)|thermal boundary resistance (TBR)
تاریخ انتشار: 2018
ناشر: IEEE
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/1874
ISSN: 0018-9383
دوره: Volume 65
شماره: Issue 1
اطلاعات بیشتر: 361
366
IEEE Transactions on Electron Devices
مجموعه(های):2018

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
08118108.pdf789.08 kBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل
عنوان: Size-Dependent Thermal Boundary Resistance and Thermal Conductivity in Si/Ge Core–Shell Nanowires
پدیدآورنده: Liang Zhang|Gang Ouyang
کلید واژه ها: Si/Ge core–shell nanowires (CSNWs)|thermal conductivity (TC)|thermal boundary resistance (TBR)
تاریخ انتشار: 2018
ناشر: IEEE
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/1874
ISSN: 0018-9383
دوره: Volume 65
شماره: Issue 1
اطلاعات بیشتر: 361
366
IEEE Transactions on Electron Devices
مجموعه(های):2018

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
08118108.pdf789.08 kBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل