جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/15241
عنوان: Magnetic Study of the Low-Temperature Anomalies in the Optimally Doped PrBCO Compound
پدیدآورنده: Mahieddine Lahoubi
کلید واژه ها: magnetization processes|Antiferromagnetic materials|rare earth compounds|magnetic susceptibility
تاریخ انتشار: 2018
ناشر: IEEE
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/15241
ISSN: 1051-8223
دوره: Volume 28
شماره: Issue 4
اطلاعات بیشتر: 1
5
IEEE Transactions on Applied Superconductivity
مجموعه(های):2018

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
08299488.pdf1.89 MBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل
عنوان: Magnetic Study of the Low-Temperature Anomalies in the Optimally Doped PrBCO Compound
پدیدآورنده: Mahieddine Lahoubi
کلید واژه ها: magnetization processes|Antiferromagnetic materials|rare earth compounds|magnetic susceptibility
تاریخ انتشار: 2018
ناشر: IEEE
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/15241
ISSN: 1051-8223
دوره: Volume 28
شماره: Issue 4
اطلاعات بیشتر: 1
5
IEEE Transactions on Applied Superconductivity
مجموعه(های):2018

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
08299488.pdf1.89 MBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل
عنوان: Magnetic Study of the Low-Temperature Anomalies in the Optimally Doped PrBCO Compound
پدیدآورنده: Mahieddine Lahoubi
کلید واژه ها: magnetization processes|Antiferromagnetic materials|rare earth compounds|magnetic susceptibility
تاریخ انتشار: 2018
ناشر: IEEE
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/15241
ISSN: 1051-8223
دوره: Volume 28
شماره: Issue 4
اطلاعات بیشتر: 1
5
IEEE Transactions on Applied Superconductivity
مجموعه(های):2018

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
08299488.pdf1.89 MBAdobe PDFتصویر
مشاهده فایل