Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/2337
Title: Ekteskapsinngåelser i Iveland på 1700- og 1800-tallet Valg av ektefelle innenfor ulike kategorier av mennesker i sognet i spenningen mellom romantikk og rasjonalitet
subject: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
Description: Ekteskapet har historisk sett hatt en sentral betydning i folks dagligliv. Produksjonen i det førindustrielle samfunnet var organisert husholdsvis og giftermålet ble en grunnleggende forutsetning for å klare seg både økonomisk og sosialt.1 For å kunne møte fremtidige økonomiske bekymringer, var det flere hensyn som måtte tas i betraktning ved valg av ekteskapspartner. I et kollektivistisk samfunn hvor individet var underlagt familieautoriteten, var valget heller ikke uten videre en privatsak. Ekteskapsinngåelser var i denne perioden sterkt normert, hvor folkelige skikker regulerte forholdet mellom foreldre og gifteklare barn.2 Til tross for disse begrensningene skjedde det likevel en rekke samfunnsmessige endringer i tidlig moderne tid som varslet om en glidning fra sterke inngrep, til større frihet for individet. Enkelte forfattere har pekt på at denne overgangen også varslet om en utvikling fra mer rasjonelt funderte ekteskap til mer romantiske ekteskap. Dette innebar ikke at det romantiske aspektet var fraværende i ekteskap inngått i tidligere tider, men at det muligens var lettere å inngå et ekteskap på bakgrunn av romantiske følelser mot slutten av den førindustrielle perioden. Temaet for min masteroppgave er ekteskapsinngåelser på 1700- og 1800- tallet. Fokuset er lagt på selve ekteskapsvalget, hvor målet er å avdekke eventuelle tendenser i forhold til valg av ektefelle for ulike kategorier av mennesker i et norsk bondesamfunn. Videre vil jeg se på om det skjer endringer i ekteskapsvalget mellom de to periodene som eventuelt kan forklares ut fra et romantisk eller rasjonalistisk ståsted. For å kunne nærme meg en slik tematikk, har jeg valgt å ta utgangspunktet i et sogn i indre Agder, nærmere bestemt Iveland. Problemstillingen for masteroppgaven blir da: Hvordan kan man beskrive giftermålsmønsteret i Iveland i periodene 1720-1760 og 1800-1840? Ser man forskjeller innenfor ulike kategorier
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/2337
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2337
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Ekteskapsinngåelser i Iveland på 1700- og 1800-tallet Valg av ektefelle innenfor ulike kategorier av mennesker i sognet i spenningen mellom romantikk og rasjonalitet
subject: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
Description: Ekteskapet har historisk sett hatt en sentral betydning i folks dagligliv. Produksjonen i det førindustrielle samfunnet var organisert husholdsvis og giftermålet ble en grunnleggende forutsetning for å klare seg både økonomisk og sosialt.1 For å kunne møte fremtidige økonomiske bekymringer, var det flere hensyn som måtte tas i betraktning ved valg av ekteskapspartner. I et kollektivistisk samfunn hvor individet var underlagt familieautoriteten, var valget heller ikke uten videre en privatsak. Ekteskapsinngåelser var i denne perioden sterkt normert, hvor folkelige skikker regulerte forholdet mellom foreldre og gifteklare barn.2 Til tross for disse begrensningene skjedde det likevel en rekke samfunnsmessige endringer i tidlig moderne tid som varslet om en glidning fra sterke inngrep, til større frihet for individet. Enkelte forfattere har pekt på at denne overgangen også varslet om en utvikling fra mer rasjonelt funderte ekteskap til mer romantiske ekteskap. Dette innebar ikke at det romantiske aspektet var fraværende i ekteskap inngått i tidligere tider, men at det muligens var lettere å inngå et ekteskap på bakgrunn av romantiske følelser mot slutten av den førindustrielle perioden. Temaet for min masteroppgave er ekteskapsinngåelser på 1700- og 1800- tallet. Fokuset er lagt på selve ekteskapsvalget, hvor målet er å avdekke eventuelle tendenser i forhold til valg av ektefelle for ulike kategorier av mennesker i et norsk bondesamfunn. Videre vil jeg se på om det skjer endringer i ekteskapsvalget mellom de to periodene som eventuelt kan forklares ut fra et romantisk eller rasjonalistisk ståsted. For å kunne nærme meg en slik tematikk, har jeg valgt å ta utgangspunktet i et sogn i indre Agder, nærmere bestemt Iveland. Problemstillingen for masteroppgaven blir da: Hvordan kan man beskrive giftermålsmønsteret i Iveland i periodene 1720-1760 og 1800-1840? Ser man forskjeller innenfor ulike kategorier
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/2337
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2337
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Ekteskapsinngåelser i Iveland på 1700- og 1800-tallet Valg av ektefelle innenfor ulike kategorier av mennesker i sognet i spenningen mellom romantikk og rasjonalitet
subject: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
Description: Ekteskapet har historisk sett hatt en sentral betydning i folks dagligliv. Produksjonen i det førindustrielle samfunnet var organisert husholdsvis og giftermålet ble en grunnleggende forutsetning for å klare seg både økonomisk og sosialt.1 For å kunne møte fremtidige økonomiske bekymringer, var det flere hensyn som måtte tas i betraktning ved valg av ekteskapspartner. I et kollektivistisk samfunn hvor individet var underlagt familieautoriteten, var valget heller ikke uten videre en privatsak. Ekteskapsinngåelser var i denne perioden sterkt normert, hvor folkelige skikker regulerte forholdet mellom foreldre og gifteklare barn.2 Til tross for disse begrensningene skjedde det likevel en rekke samfunnsmessige endringer i tidlig moderne tid som varslet om en glidning fra sterke inngrep, til større frihet for individet. Enkelte forfattere har pekt på at denne overgangen også varslet om en utvikling fra mer rasjonelt funderte ekteskap til mer romantiske ekteskap. Dette innebar ikke at det romantiske aspektet var fraværende i ekteskap inngått i tidligere tider, men at det muligens var lettere å inngå et ekteskap på bakgrunn av romantiske følelser mot slutten av den førindustrielle perioden. Temaet for min masteroppgave er ekteskapsinngåelser på 1700- og 1800- tallet. Fokuset er lagt på selve ekteskapsvalget, hvor målet er å avdekke eventuelle tendenser i forhold til valg av ektefelle for ulike kategorier av mennesker i et norsk bondesamfunn. Videre vil jeg se på om det skjer endringer i ekteskapsvalget mellom de to periodene som eventuelt kan forklares ut fra et romantisk eller rasjonalistisk ståsted. For å kunne nærme meg en slik tematikk, har jeg valgt å ta utgangspunktet i et sogn i indre Agder, nærmere bestemt Iveland. Problemstillingen for masteroppgaven blir da: Hvordan kan man beskrive giftermålsmønsteret i Iveland i periodene 1720-1760 og 1800-1840? Ser man forskjeller innenfor ulike kategorier
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/2337
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2337
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.