Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/10612
Title: Vanskelege ord i vanskelege tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument
subject: Masteroppgave;Norsk språk;Arvedokument;Skiftedokument;Juridisk språk;Mastergrad;711123
Publisher: The University of Bergen
Description: Revised version: Spelling errors corrected
Master i Nordisk språk og litteratur
Vanskelige ord i vanskelige tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument. Forfatter: Elin Espe Stensvand Kvart år dør det om lag 40 000 personar i Noreg. Det vil seie at det til ei kvar tid er ei svært stor mengde arvingar i landet. Denne masteroppgåva tar for seg 16 ulike brev og skjema, 8 på nynorsk og 8 på bokmål, som vert brukt i samband med arveoppgjer. Hensikta med oppgåva er å sjå på vanskelege ord i juridisk språk i lys av teori brukt i klarspråksstudier. I undersøkinga vert det gjort eit utval av vanskelege ord i tekstane. Eit vanskeleg ord vert i oppgåva definert som "ord som ein person ikkje kjenner godt nok til å forstå kva som er meint med ordet aleine eller i ein aktuell kontekst". I oppgåva vert det gjort eit forsøk på å identifisere kva dei vanskelege orda har til felles, og kva som gjer at dei er vanskelege. Dei vanskelege orda vert delte inn i kategoriane fagord, vage ord og andre problematiske ord, og deretter klassifiserte i underkategoriar. Fagorda vert delte opp i tre kategoriar ved hjelp av (fag)ordbøker, medan dei vage orda vert delte opp i uspesifiserte ord og gradsord. Den siste kategorien vert delt opp i namn på offentlege institusjonar, tilvisingar til offentlege dokument og tilleggskunnskap, og forkortingar. I analysedelen av oppgåva vert det gjort ei teljing av dei ulike vanskelege orda, som til slutt resulterer i ei prosentvis oppsummering og samanlikning av vanskelege ord på tvers av dei ulike dokumenta. Funna viser at det er svært mykje fagord i tekstane. Det finst òg døme på vage ord og andre ord i alle tekstane. Skilnaden på mengda av vanskelege ord i bokmål- og nynorskdokumenta er liten.
Difficult words at difficult times. A thesis on documents used in legal inheritance processes. Author: Elin Espe Stensvand About 40 000 persons die each year in Norway. This means that at any given time there is a fair amount of heirs in the country. This master's thesis deals with 16 different letters and public forms, 8 in Nynorsk" (New Norwegian) and 8 in Bokmål" (Dano-Norwegian), which are used in connection with legal inheritance processes. The purpose of this thesis is to look at difficult words used in legal language in light of the theories used in plain language studies ( klarspråk"). In the examination a selection of difficult words is made. A difficult word in this thesis is defined as "a word that a person do not know well enough to understand the meaning of in an actual context or without any context". In the thesis it is also made an attempt to identify what the difficult words have in common, and to find out what make them difficult. The difficult words are divided into categories by technical terms, vague words and other problematic words. These will in turn be split into subcategories. Technical terms are divided into three categories using (technical) dictionaries, whereas the vague words are divided into unspecified words and gradable words. The last category is divided into names of public institutions, references to official documents and information and abbreviations. In the analysis of the thesis the difficult words will be counted, ultimately resulting in a percentage summary and comparison of difficult words across the various documents. The findings show that there are large amounts of technical terms in the documents. There are also examples of vague words and other difficult words in the letters and public forms. The amount of difficult words used in the texts is close to equal for both the Bokmål" and Nynorsk" documents.
NOLISP350
MAHF-NORD
URI: http://localhost:80/handle/1956/10612
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10612
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Vanskelege ord i vanskelege tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument
subject: Masteroppgave;Norsk språk;Arvedokument;Skiftedokument;Juridisk språk;Mastergrad;711123
Publisher: The University of Bergen
Description: Revised version: Spelling errors corrected
Master i Nordisk språk og litteratur
Vanskelige ord i vanskelige tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument. Forfatter: Elin Espe Stensvand Kvart år dør det om lag 40 000 personar i Noreg. Det vil seie at det til ei kvar tid er ei svært stor mengde arvingar i landet. Denne masteroppgåva tar for seg 16 ulike brev og skjema, 8 på nynorsk og 8 på bokmål, som vert brukt i samband med arveoppgjer. Hensikta med oppgåva er å sjå på vanskelege ord i juridisk språk i lys av teori brukt i klarspråksstudier. I undersøkinga vert det gjort eit utval av vanskelege ord i tekstane. Eit vanskeleg ord vert i oppgåva definert som "ord som ein person ikkje kjenner godt nok til å forstå kva som er meint med ordet aleine eller i ein aktuell kontekst". I oppgåva vert det gjort eit forsøk på å identifisere kva dei vanskelege orda har til felles, og kva som gjer at dei er vanskelege. Dei vanskelege orda vert delte inn i kategoriane fagord, vage ord og andre problematiske ord, og deretter klassifiserte i underkategoriar. Fagorda vert delte opp i tre kategoriar ved hjelp av (fag)ordbøker, medan dei vage orda vert delte opp i uspesifiserte ord og gradsord. Den siste kategorien vert delt opp i namn på offentlege institusjonar, tilvisingar til offentlege dokument og tilleggskunnskap, og forkortingar. I analysedelen av oppgåva vert det gjort ei teljing av dei ulike vanskelege orda, som til slutt resulterer i ei prosentvis oppsummering og samanlikning av vanskelege ord på tvers av dei ulike dokumenta. Funna viser at det er svært mykje fagord i tekstane. Det finst òg døme på vage ord og andre ord i alle tekstane. Skilnaden på mengda av vanskelege ord i bokmål- og nynorskdokumenta er liten.
Difficult words at difficult times. A thesis on documents used in legal inheritance processes. Author: Elin Espe Stensvand About 40 000 persons die each year in Norway. This means that at any given time there is a fair amount of heirs in the country. This master's thesis deals with 16 different letters and public forms, 8 in Nynorsk" (New Norwegian) and 8 in Bokmål" (Dano-Norwegian), which are used in connection with legal inheritance processes. The purpose of this thesis is to look at difficult words used in legal language in light of the theories used in plain language studies ( klarspråk"). In the examination a selection of difficult words is made. A difficult word in this thesis is defined as "a word that a person do not know well enough to understand the meaning of in an actual context or without any context". In the thesis it is also made an attempt to identify what the difficult words have in common, and to find out what make them difficult. The difficult words are divided into categories by technical terms, vague words and other problematic words. These will in turn be split into subcategories. Technical terms are divided into three categories using (technical) dictionaries, whereas the vague words are divided into unspecified words and gradable words. The last category is divided into names of public institutions, references to official documents and information and abbreviations. In the analysis of the thesis the difficult words will be counted, ultimately resulting in a percentage summary and comparison of difficult words across the various documents. The findings show that there are large amounts of technical terms in the documents. There are also examples of vague words and other difficult words in the letters and public forms. The amount of difficult words used in the texts is close to equal for both the Bokmål" and Nynorsk" documents.
NOLISP350
MAHF-NORD
URI: http://localhost:80/handle/1956/10612
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10612
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Vanskelege ord i vanskelege tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument
subject: Masteroppgave;Norsk språk;Arvedokument;Skiftedokument;Juridisk språk;Mastergrad;711123
Publisher: The University of Bergen
Description: Revised version: Spelling errors corrected
Master i Nordisk språk og litteratur
Vanskelige ord i vanskelige tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument. Forfatter: Elin Espe Stensvand Kvart år dør det om lag 40 000 personar i Noreg. Det vil seie at det til ei kvar tid er ei svært stor mengde arvingar i landet. Denne masteroppgåva tar for seg 16 ulike brev og skjema, 8 på nynorsk og 8 på bokmål, som vert brukt i samband med arveoppgjer. Hensikta med oppgåva er å sjå på vanskelege ord i juridisk språk i lys av teori brukt i klarspråksstudier. I undersøkinga vert det gjort eit utval av vanskelege ord i tekstane. Eit vanskeleg ord vert i oppgåva definert som "ord som ein person ikkje kjenner godt nok til å forstå kva som er meint med ordet aleine eller i ein aktuell kontekst". I oppgåva vert det gjort eit forsøk på å identifisere kva dei vanskelege orda har til felles, og kva som gjer at dei er vanskelege. Dei vanskelege orda vert delte inn i kategoriane fagord, vage ord og andre problematiske ord, og deretter klassifiserte i underkategoriar. Fagorda vert delte opp i tre kategoriar ved hjelp av (fag)ordbøker, medan dei vage orda vert delte opp i uspesifiserte ord og gradsord. Den siste kategorien vert delt opp i namn på offentlege institusjonar, tilvisingar til offentlege dokument og tilleggskunnskap, og forkortingar. I analysedelen av oppgåva vert det gjort ei teljing av dei ulike vanskelege orda, som til slutt resulterer i ei prosentvis oppsummering og samanlikning av vanskelege ord på tvers av dei ulike dokumenta. Funna viser at det er svært mykje fagord i tekstane. Det finst òg døme på vage ord og andre ord i alle tekstane. Skilnaden på mengda av vanskelege ord i bokmål- og nynorskdokumenta er liten.
Difficult words at difficult times. A thesis on documents used in legal inheritance processes. Author: Elin Espe Stensvand About 40 000 persons die each year in Norway. This means that at any given time there is a fair amount of heirs in the country. This master's thesis deals with 16 different letters and public forms, 8 in Nynorsk" (New Norwegian) and 8 in Bokmål" (Dano-Norwegian), which are used in connection with legal inheritance processes. The purpose of this thesis is to look at difficult words used in legal language in light of the theories used in plain language studies ( klarspråk"). In the examination a selection of difficult words is made. A difficult word in this thesis is defined as "a word that a person do not know well enough to understand the meaning of in an actual context or without any context". In the thesis it is also made an attempt to identify what the difficult words have in common, and to find out what make them difficult. The difficult words are divided into categories by technical terms, vague words and other problematic words. These will in turn be split into subcategories. Technical terms are divided into three categories using (technical) dictionaries, whereas the vague words are divided into unspecified words and gradable words. The last category is divided into names of public institutions, references to official documents and information and abbreviations. In the analysis of the thesis the difficult words will be counted, ultimately resulting in a percentage summary and comparison of difficult words across the various documents. The findings show that there are large amounts of technical terms in the documents. There are also examples of vague words and other difficult words in the letters and public forms. The amount of difficult words used in the texts is close to equal for both the Bokmål" and Nynorsk" documents.
NOLISP350
MAHF-NORD
URI: http://localhost:80/handle/1956/10612
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10612
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.