Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/10165
Title: "Ei raudgrøn-ish dame som meg" - Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk.
subject: ish;-ish;kontaktlingvistikk;grammatikalisering;avgrammatikalisering;Mastergrad;711123
Publisher: The University of Bergen
Description: Det engelske suffikset/ordet (-)ish har kome inn i norsk i dei siste tiåra. Denne avhandlinga tar føre seg korleis uttrykket oppfører seg grammatisk og semantisk i det norske språket. Oppgåva kjem også kort inn på kontaktlingvistikk og tilhøvet mellom engelsk og norsk. Problemstillinga er: Kva slags type uttrykk er (-)ish, og korleis oppfører det seg i norsk? Studieobjektet er eksempel frå skrivne kjelder. Døma er funne med søk med Google på Internett, og i tekstdatabasane Mediearkivet og Norsk Aviskorpus. Svært mange av døma har eit munnleg preg, og hovudvekta av kjeldene er uformelle nettsider. Analysen av materialet er delt i ein grammatisk del og ein semantisk del. I den grammatiske delen er hovudinndelinga basert på om (-)ish er eit ord eller eit suffiks, og dette er gjort med bakrunn i om det kan bli lagt trykk på (-)ish eller ikkje. Kapittelet dreier seg om kva for medkonstituentar (-)ish opptrer med, kva for ordklasse dei nye uttrykka høyrer til, og kva for syntaktiske funksjonar uttrykka har i den overkonstruksjonen dei opptrer i. Den semantiske analysen er overordna delt inn i kva for ordklasse det heilskaplege uttrykket har, og har som siktemål å finne overordna tydingar for (-)ish. Den semantiske analysen er jamført med analysar av engelsk språkbruk. Meir konvensjonelle norske omskrivingar blir dregne inn for å få fram dei ulike nyansane (-)ish har i norsk. Analysane blir knytte saman med teori som er relevant for funna som er gjorde; her er det i hovudsak nokre spørsmål knytte til orddanning og ordlagingselement som har gitt interessante observasjonar. (-)ish oppfører seg i hovudsak som eit suffiks i norsk, men det må også kategoriserast som eit sjølvstendig ord i nokre tilfelle.
Master i Nordisk språk og litteratur
The English suffix/word (-)ish has gradually entered the Norwegian language in the past decades. This thesis aims to look at this expression's grammatical and semantical behaviour in the Norwegian language. Additionally, the thesis also briefly covers the area of contact linguistics and the relationship between Norwegian and English. The research question is: What kind of expression is (-)ish, and how does it behave in Norwegian? The object of study is examples from various written sources. The examples are found by use of the Internet search engine Google, as well as the text databases The Media Archive and The Norwegian Newspaper Corpus. Many of the examples are of a very colloquial nature, and the majority of sources is informal webpages. The analysis of the material is sub-divided into a grammatical and a semantical part. In the grammatical analysis, the main division is based on whether (-)ish is a word or a suffix, and this division is in turn founded on whether (-)ish can be emphasised or not. The chapter deals with what constituents (-)ish can appear together with, what word class the new expressions belong to, and what syntactical functions the expressions have in the independent construction they appear in. The semantic analysis is primarily divided into what word class the whole expression belongs to, and aims to find superior meanings of (-)ish. The semantic analysis is compared to analyses of the English language. More conventional Norwegian periphrases are used to emphasise the nuances (-)ish has in Norwegian. The analyses are tied in with theory that is relevant to the findings; here, there are mainly a few questions relating to word formation and elements of this that have provided interesting observations. (-)ish behaves mainly as a suffix in Norwegian, but must also sometimes be categorised as an independent word.
NOLISP350
MAHF-NORD
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/10165
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10165
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: "Ei raudgrøn-ish dame som meg" - Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk.
subject: ish;-ish;kontaktlingvistikk;grammatikalisering;avgrammatikalisering;Mastergrad;711123
Publisher: The University of Bergen
Description: Det engelske suffikset/ordet (-)ish har kome inn i norsk i dei siste tiåra. Denne avhandlinga tar føre seg korleis uttrykket oppfører seg grammatisk og semantisk i det norske språket. Oppgåva kjem også kort inn på kontaktlingvistikk og tilhøvet mellom engelsk og norsk. Problemstillinga er: Kva slags type uttrykk er (-)ish, og korleis oppfører det seg i norsk? Studieobjektet er eksempel frå skrivne kjelder. Døma er funne med søk med Google på Internett, og i tekstdatabasane Mediearkivet og Norsk Aviskorpus. Svært mange av døma har eit munnleg preg, og hovudvekta av kjeldene er uformelle nettsider. Analysen av materialet er delt i ein grammatisk del og ein semantisk del. I den grammatiske delen er hovudinndelinga basert på om (-)ish er eit ord eller eit suffiks, og dette er gjort med bakrunn i om det kan bli lagt trykk på (-)ish eller ikkje. Kapittelet dreier seg om kva for medkonstituentar (-)ish opptrer med, kva for ordklasse dei nye uttrykka høyrer til, og kva for syntaktiske funksjonar uttrykka har i den overkonstruksjonen dei opptrer i. Den semantiske analysen er overordna delt inn i kva for ordklasse det heilskaplege uttrykket har, og har som siktemål å finne overordna tydingar for (-)ish. Den semantiske analysen er jamført med analysar av engelsk språkbruk. Meir konvensjonelle norske omskrivingar blir dregne inn for å få fram dei ulike nyansane (-)ish har i norsk. Analysane blir knytte saman med teori som er relevant for funna som er gjorde; her er det i hovudsak nokre spørsmål knytte til orddanning og ordlagingselement som har gitt interessante observasjonar. (-)ish oppfører seg i hovudsak som eit suffiks i norsk, men det må også kategoriserast som eit sjølvstendig ord i nokre tilfelle.
Master i Nordisk språk og litteratur
The English suffix/word (-)ish has gradually entered the Norwegian language in the past decades. This thesis aims to look at this expression's grammatical and semantical behaviour in the Norwegian language. Additionally, the thesis also briefly covers the area of contact linguistics and the relationship between Norwegian and English. The research question is: What kind of expression is (-)ish, and how does it behave in Norwegian? The object of study is examples from various written sources. The examples are found by use of the Internet search engine Google, as well as the text databases The Media Archive and The Norwegian Newspaper Corpus. Many of the examples are of a very colloquial nature, and the majority of sources is informal webpages. The analysis of the material is sub-divided into a grammatical and a semantical part. In the grammatical analysis, the main division is based on whether (-)ish is a word or a suffix, and this division is in turn founded on whether (-)ish can be emphasised or not. The chapter deals with what constituents (-)ish can appear together with, what word class the new expressions belong to, and what syntactical functions the expressions have in the independent construction they appear in. The semantic analysis is primarily divided into what word class the whole expression belongs to, and aims to find superior meanings of (-)ish. The semantic analysis is compared to analyses of the English language. More conventional Norwegian periphrases are used to emphasise the nuances (-)ish has in Norwegian. The analyses are tied in with theory that is relevant to the findings; here, there are mainly a few questions relating to word formation and elements of this that have provided interesting observations. (-)ish behaves mainly as a suffix in Norwegian, but must also sometimes be categorised as an independent word.
NOLISP350
MAHF-NORD
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/10165
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10165
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: "Ei raudgrøn-ish dame som meg" - Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk.
subject: ish;-ish;kontaktlingvistikk;grammatikalisering;avgrammatikalisering;Mastergrad;711123
Publisher: The University of Bergen
Description: Det engelske suffikset/ordet (-)ish har kome inn i norsk i dei siste tiåra. Denne avhandlinga tar føre seg korleis uttrykket oppfører seg grammatisk og semantisk i det norske språket. Oppgåva kjem også kort inn på kontaktlingvistikk og tilhøvet mellom engelsk og norsk. Problemstillinga er: Kva slags type uttrykk er (-)ish, og korleis oppfører det seg i norsk? Studieobjektet er eksempel frå skrivne kjelder. Døma er funne med søk med Google på Internett, og i tekstdatabasane Mediearkivet og Norsk Aviskorpus. Svært mange av døma har eit munnleg preg, og hovudvekta av kjeldene er uformelle nettsider. Analysen av materialet er delt i ein grammatisk del og ein semantisk del. I den grammatiske delen er hovudinndelinga basert på om (-)ish er eit ord eller eit suffiks, og dette er gjort med bakrunn i om det kan bli lagt trykk på (-)ish eller ikkje. Kapittelet dreier seg om kva for medkonstituentar (-)ish opptrer med, kva for ordklasse dei nye uttrykka høyrer til, og kva for syntaktiske funksjonar uttrykka har i den overkonstruksjonen dei opptrer i. Den semantiske analysen er overordna delt inn i kva for ordklasse det heilskaplege uttrykket har, og har som siktemål å finne overordna tydingar for (-)ish. Den semantiske analysen er jamført med analysar av engelsk språkbruk. Meir konvensjonelle norske omskrivingar blir dregne inn for å få fram dei ulike nyansane (-)ish har i norsk. Analysane blir knytte saman med teori som er relevant for funna som er gjorde; her er det i hovudsak nokre spørsmål knytte til orddanning og ordlagingselement som har gitt interessante observasjonar. (-)ish oppfører seg i hovudsak som eit suffiks i norsk, men det må også kategoriserast som eit sjølvstendig ord i nokre tilfelle.
Master i Nordisk språk og litteratur
The English suffix/word (-)ish has gradually entered the Norwegian language in the past decades. This thesis aims to look at this expression's grammatical and semantical behaviour in the Norwegian language. Additionally, the thesis also briefly covers the area of contact linguistics and the relationship between Norwegian and English. The research question is: What kind of expression is (-)ish, and how does it behave in Norwegian? The object of study is examples from various written sources. The examples are found by use of the Internet search engine Google, as well as the text databases The Media Archive and The Norwegian Newspaper Corpus. Many of the examples are of a very colloquial nature, and the majority of sources is informal webpages. The analysis of the material is sub-divided into a grammatical and a semantical part. In the grammatical analysis, the main division is based on whether (-)ish is a word or a suffix, and this division is in turn founded on whether (-)ish can be emphasised or not. The chapter deals with what constituents (-)ish can appear together with, what word class the new expressions belong to, and what syntactical functions the expressions have in the independent construction they appear in. The semantic analysis is primarily divided into what word class the whole expression belongs to, and aims to find superior meanings of (-)ish. The semantic analysis is compared to analyses of the English language. More conventional Norwegian periphrases are used to emphasise the nuances (-)ish has in Norwegian. The analyses are tied in with theory that is relevant to the findings; here, there are mainly a few questions relating to word formation and elements of this that have provided interesting observations. (-)ish behaves mainly as a suffix in Norwegian, but must also sometimes be categorised as an independent word.
NOLISP350
MAHF-NORD
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/10165
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10165
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.