مرور بر اساس تاریخ انتشار lvarez-Sánchez, José Ramón.