مرور بر اساس تاریخ انتشار Zografopoulos, Dimitrios C