مرور بر اساس تاریخ انتشار Workshop on Survey Automation (2002 : Washington, D.C.)