مرور بر اساس تاریخ انتشار Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951.