مرور بر اساس تاریخ انتشار Wilson, Vanessa Amy Davina