مرور بر اساس تاریخ انتشار Wickrama, K. A. S., ; author. ;