مرور بر اساس تاریخ انتشار United States Economic conditions 1918-1945.