مرور بر اساس تاریخ انتشار Toledo-Moreo, Fco. Javier.