مرور بر اساس تاریخ انتشار Thurston, Hale W., 1965-.