مرور بر اساس تاریخ انتشار Strambini, Lucanos Marsilio