مرور بر اساس تاریخ انتشار Silva Neto, Antônio José da.