مرور بر اساس تاریخ انتشار Sgall, Jií, 1965- editor of compilation.