مرور بر اساس تاریخ انتشار Schiele, Bernt, 1968-, editor of compilation.