مرور بر اساس تاریخ انتشار Schütze, Oliver (Computer scientist), editor.