مرور بر اساس تاریخ انتشار Quine, W. V. (Willard Van Orman).