مرور بر اساس تاریخ انتشار Pin, Andrea. ; editor. ; edt ; http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt ;