مرور بر اساس تاریخ انتشار Peinemann, K. V. (Klaus-Viktor).