مرور بر اساس تاریخ انتشار Nunes, S. P. (Suzana Pereira)