مرور بر اساس تاریخ انتشار Mrak, E. M. (Emil Marcel), 1901-1987.