مرور بر اساس تاریخ انتشار Morrison, Kevin M., ; author. ; http://id.loc.gov/authorities/names/n99047878 ; http://id.loc.gov/authorities/names/n99047878. ;