مرور بر اساس تاریخ انتشار Mizoram (India) History 19th century.