مرور بر اساس تاریخ انتشار Manolopoulos, Yannis. ; editor. ;