مرور بر اساس تاریخ انتشار Maldonado-Macías, Aidé Aracely.