مرور بر اساس تاریخ انتشار Jingdong Li

Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
2017AC Loss Analysis of a Hybrid HTS Magnet for SMES Based on <italic>H</italic>-FormulationZhuang Wang; Yuejin Tang; Li Ren; Jingdong Li; Ying Xu; Yuxiang Liao; Xuzhi Deng
7553536.pdf.jpg2016An Automatic Compensation Method for Measuring the AC loss of a Superconducting CoilYuxiang Liao; Yuejin Tang; Jing Shi; X. Shi; Li Ren; Jingdong Li; Zhuang Wang; Zhong Xia
2012Energy Function Based SMES Controller for Transient Stability EnhancementJing Shi; Yuejin Tang; Yajun Xia; Li Ren; Jingdong Li; Fengshun Jiao; Shi, Jing; Tang, Yuejin; Xia, Yajun; Ren, Li; Li, Jingdong; Jiao, Fengshun
7570202.pdf.jpg2016Improved Discretization-Based Decoupled Feedback Control for a Series-Connected Converter of SCCJing Shi; Lihui Zhang; Kang Gong; Yang Liu; Aobo Zhou; Xiao Zhou; Yuejin Tang; Li Ren; Jingdong Li
7420662.pdf.jpg2016Numerical Simulation and Experimental Validation of a Cooling Process in a 150-kJ SMES MagnetYing Xu; Yuejin Tang; Li Ren; Qi Dai; Chen Xu; Zhuang Wang; Jing Shi; Jingdong Li; Siyuan Liang; Sinian Yan
2017Signal De-Noising of Quench Detection by Real-Time Wavelet Analysis Algorithm for HTS Coil and MagnetYuxiang Liao; Yuejin Tang; Jing Shi; Li Ren; Jingdong Li; Zhuang Wang; Zhong Xia
2017A Study on the Design and Comparison of 1–100-MJ-Class SMES Magnet With Different Coil ConfigurationsYing Xu; Li Ren; Yuejin Tang; Chen Xu; Zhongping Zhang; Wei Chen; Jingdong Li; Jing Shi; Lei Chen
2017Voltage Distribution Characteristic of a Flux-Coupling Superconducting Fault Current Limiter in Different Operating ConditionsZhangwei Yang; Jingdong Li; Sinian Yan; Lihui Zhang; Bing Yu; Li Ren; Yuxiang Liao
7422761.pdf.jpg2016Voltage Distribution Characteristic of HTS SMES MagnetJing Shi; Aobo Zhou; Yang Liu; Li Ren; Yuejin Tang; Jingdong Li