مرور بر اساس تاریخ انتشار Jarom&x00ED;r Pi&x0161;tora