مرور بر اساس تاریخ انتشار Hudson, David L., 1969-.